Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyumluluk Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyumluluk Bilgisi

Derin Mevzular Koçluk

www.derinmevzular.com web sitesini ziyaret eden ve bilgilerini Senem Kalkancı (bundan sonra Şahıs Firması olarak anılacaktır)  ile paylaşan kullanıcıların (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) kişisel verileri,

Firma tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde, “veri sorumlusunun meşru menfaati gereği”, firma faaliyetleri hakkında bilgilendirilme ve düzenlenen etkinliklere katılabilme amacıyla elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemler ile toplanabilmektedir.

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklara ilişkin KULLANICI taleplerini senem@derinmevzular.com adresine iletmeniz durumunda talepleriniz firmamız tarafından en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Çerez Kullanımı

Firma, KULLANICI'nın, www.derinmevzular.com web sitesini kullanımları hakkındaki çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve Firma faaliyetlerini gerçekleştirme ve duyurma amacıyla reklam faaliyetlerinde kullanabilir.
Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, www.derinmevzular.com web sitesinin, KULLANICI'nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak KULLANICI dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilir.

Firma, ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, verileri KULLANICI'nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

  • Hizmet Sözleşmesi de dahil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • KULLANICI'nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • KULLANICI'nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Firmanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İletişim İzni
Firmamızın Hizmet Sözleşmesi ve işbu Bildirim’i kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve uygulamanın amacına uygun olmak kaydıyla her türlü elektronik iletişim yapılması amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.